Školní stravování

 Talíř polévky – autor Michal Černík
Pro polévku, polívčičku
poslala jsem svoji lžičku.
Musela jít desetkrát
měla velký, velký hlad.

- Školní stravování je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu a výchovy.

- Plní funkci nejenom strávníka nasytit, ale i funkci společenskou, vychovávat  ke správným stravovacím návykům  a v neposlední řadě i zdravému životnímu stylu.

- Snažíme se o pestrost stravy a dodržujeme stanovená doporučení. Naším cílem je, aby dětem chutnalo.

V naší mateřské škole se o toto starají:

Vedoucí stravování - Bc. Petra Přikrylová

Hlavní kuchařka – Lenka Dužíková

Kuchařka – Veronika Štěpnicová ( nyní na PN), zastupuje Elena Vízdalová.

 

 Vnitřní řád školy - školní stravování:

- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- Vyhláškou č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb.

- Vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb.

- Zákona 561//2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon)

- platných hygienických předpisů a předpisů BOZP 

Stravování v mateřské škole je:

- celodenní     ( přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

- polodenní     ( přesnídávka, oběd, pitný režim)

Dítě je možné přehlašovat v rámci kategorií pouze v celých kalendářních měsících a změnu hlásit včas u vedoucí stravování.

     Kalkulace cen:         
-  
je vyvěšena na nástěnce školní jídelny
-  dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování, viz příloha 2 jsou do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku (školním rokem je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku) ve kterém dosahují stanoveného věku takto:
               -   1. stravovací kategorie               do 6 let
               -   2. stravovací kategorie                7 – 10 let
Kategorie :
Strávníci do 6 let  
      - Celodenní strava:   35,- Kč

      - Polodenní strava :  28,- Kč 
Strávníci 7 – 10 let
      - Celodenní strava :  37,- Kč

      - Polodenní strava :  30,- Kč

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy:
Strávník má právo:
-    stravovat se ve škole podle školského zákona
-   na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
Strávník má povinnost:
-   řídit se pokyny dohlížejících pedagogů  

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:
-          pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
-          dohlížející pedagogové a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
-          vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

Provoz školní jídelny, organizace činnosti:

-          dopolední svačina se vydává v 8,15 hod., oběd v 11,15 hodin a odpolední svačina v 14,15 hodin
-          zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky, která je součástí školní matriky
-          do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku ( viz Vyhláška 107/2005)
-          strávníkům je vydávána kompletní strava, včetně masa a příloh. Děti nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.
-          vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti
-          dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole
-          strava se odhlašuje den předem do 12 hodin, pouze v pondělí na ten den do 8,00 hod.   
-          rodiče si mohou  pouze první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče v čase od 11,00 – 11,15 hod. ( první den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole)
-          jídelní lístek se vyvěšuje na chodbě při vstupu do mateřské školy, nejpozději vždy v pátek na období následujícího týdne
-          úhrada stravného se provádí do 20. dne v měsíci, nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravování vyloučen
-          ŠJ provádí zálohovou úhradu stravného
-          forma úhrady:  formou inkasa ze SŽÚ u České spořitelny, nebo formou inkasa z účtu jiného peněžního ústavu, nebo složenkou. Stravné lze příležitostně uhradit i v hotovosti do pokladny školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
-          bezpečnost a ochrana zdraví dětí při školním stravování je zajištěna po celou dobu
-          bezpečnost při stravování dětí zajišťuje pedagogický pracovník na příslušné třídě, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy
-          děti dodržují při stravování zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání jsou upozorňovány na nebezpečí úrazu 

 Vymáhání dlužné částky: 
- Zákonní zástupci dítěte jsou ústně opětovně vyzváni k uhrazení dlužné částky, je možno dohodnout s ředitelkou.
- Školy splátkový kalendář, který jsou schopni splácet. Pokud tak neučiní jsou obesláni písemně, popřípadě je vyrozuměn zaměstnavatel zákonného zástupce dítěte z důvodu srážek ze mzdy.
- Také je vyrozuměno školské zařízení kam dítě bude dále docházet. Dlužná částka je nadále vymáhána soudně